La nostra escola de música té com a objectiu principal fer aflorar de cada persona el millor d esi mateixa. Per aconseguir-ho, ens semblen cabdals dos aspectes: personalitzar, en la mesura de les nostres possibilitats, el seu aprenentatge i transmetre dia a dia el gaudi envers el fet musical.

  • Metodologia pròpia: 
  • Treball per projectes: quan allò que s’aprèn a classe té una aplicació real, pràctica i concreta, el procés d’aprenentatge es dinamitza i cobra molt de sentit.
  • Itineraris formatius: la formació musical pot ocupar un espai i un temps substancialment diferents en funció de l’alumne i d el’objectiu que es vulgui assolir. Règim lliure, Trémolo Interprets, Talonari C-10, són exemples d’itineraris formatius que volen donar cobertura a diferents realitats de l’alumnat.